I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Organizatorem konkursu „Zgłoś/wygraj poradę dnia” zwanego dalej „Konkursem”, jest Moda na Zdrowie Sp. z o.o. nazywana dalej „Organizatorem”, z siedzibą przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000190615 , NIP 522-27-13-140.
 • Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
 • Regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.poradadnia.pl.
 • W Konkursie, nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU WWW.PORADADNIA.PL:

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Moda na Zdrowie Sp. Z o.o. i/lub pracownikiem Porada Dnia, Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny, Żyjmy z Głową.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Moda na Zdrowie Sp. Z o.o. i/lub Porada Dnia, Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny, Żyjmy z Głową.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § II pkt 1.

 

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest wygrana pieniężna w kwocie 1000 zł.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu przygotują poradę dnia, zgłoszą ją na stronie www.poradadnia.pl, zostanie ona zweryfikowana i zaakceptowana przez moderatorów, dodana na stronę i uzyska największą liczbę głosów/polubień. Wygrywa porada, która w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@modanazdrowie.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda będzie przekazywana Laureatom Konkursu na koszt firmy Porada Dnia na konto bankowe wskazane przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony na serwisie Porada Dnia sp. z o.o.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, w dalszej kolejności danych potrzebnych do wykonania płatności/przelewu – niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

V. REKLAMACJE

 • Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 • Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 • W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 • Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 • Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.poradadnia.pl